მეფუტკრე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს საფუტკრე მეურნეობებში ან შესაბამისი პროფილის გადამამუშავებელ საწარმოში, ასევე შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წამოწყება და თვითდასაქმება.

პროგრამის შესახებ

ჩარჩო დოკუმენტი - მეფუტკრე, ს/ნ 08101-პ
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - მეფუტკრის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.
დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება
მოცულობა და ხანგრძლივობა ქართულენოვანი - 71 კრედიტი, 13 სასწავლო თვე არაქართულენოვანი - 86 კრედიტი, 16 სასწავლო თვე

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა
მეფუტკრეობისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა
ფუტკრის მოვლა-პატრონობა
მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოება
ვეტერინარულ-სანიტარიული და სანიტარიულ-ჰიგიენური, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
საფუტკრე მეურნეობის ტექნოლოგიური და პირადი პროფესიული განვითარებისათვის მუდმივი ზრუნვა

სტრუქტურა და მოდულები

პროგრამა მოიცავს სავალდებულო ზოგად მოდულებს, ჯამური 16 კრედიტის ოდენობით , სავალდებულო პროფესიულ მოდულებს ჯამური 52 კრედიტის ოდენობით, ხოლო არჩევით მოდულს 3 კრედიტის ოდენობით. მეფუტკრის მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის მინიჭებისთვის პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 71 კრედიტი.
პროგრამა ითვალისწინებს სავალდებულო პროფესიული მოდულებით გათვალისწინებული სწავლის შედეგებისთვის გამოყოფილი კრედიტების საერთო მოცულობის 50% -ზე მეტის რეალურ სამუშაო გარემოში მიღწევას.
გახსოვდეს, სწავლა სინათლეა!
კარგად გვესმის, რომ პროგრამის შესახებ უამრავი კითხვა შეიძლება გქონდეს. შეავსე ჩვენი მარტივი ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა, ჩვენ უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებით და ამომწურავად ვუპასუხებთ ნებისმიერ კითხვას.

Login

Reset Your Password