სამღებრო სამუშაოების შესრულება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კედლის დაფარვის სამუშაოებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი საქმდება სამოქალაქო და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე ღია ან/და დახურულ სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა ან მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება უწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში.

დასაქმების პოზიციებია:

  • სამღებრო სამუშაოების შემსრულებელი;
  • სამუშაო რგოლის უფროსი;
  • ბრიგადის უფროსი;

პროგრამის შესახებ

ჩარჩო დოკუმენტი - მშენებლობის წარმოება, 07320-პ
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კედლის დაფარვის სამუშაოებში
დაშვების წინაპირობა - საბაზო განათლება
პროგრამის მიზანია, მშენებლობის სფეროსთვის მომზადდეს კონკურენტუნარიანი კადრები შემდეგი კვალიფიკაციის მიმართულებით: კედლის დაფარვის სამუშაოები.

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. დამუშაოს ზედაპირები
2. შეღებოს ზედაპირები
3. დაგრუნტოს ინტერიერი და ექსტერიერი
4. მოაწყოს ჭერის, კედლის კუთხეებზე, ჭაღის, კარისა და ფანჯრების გარშემო დეკორაციები
5. გააკრას ინტერიერში შპალერი
6. განახორციელოს თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

სტრუქტურა და მოდულები

პროგრამა მოიცავს საერთო 7 ზოგად მოდულს ჯამური 18 კრედიტის ოდენობით, 3 საერთო პროფესიულ მოდულს ჯამური 5 კრედიტის ოდენობით, 7 სავალდებულო პროფესიულ/დარგობრივ მოდულს ჯამური 35 კრედიტის ოდენობით. კედლის დაფარვის სამუშაოებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს ჯამურად 58 კრედიტი, პროგრამის ხანგრძლივობა 41 კვირა.
გახსოვდეს, სწავლა სინათლეა!
კარგად გვესმის, რომ პროგრამის შესახებ უამრავი კითხვა შეიძლება გქონდეს. შეავსე ჩვენი მარტივი ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა, ჩვენ უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებით და ამომწურავად ვუპასუხებთ ნებისმიერ კითხვას.