სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაციაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია შენობა-ნაგებობების შიგაწყალსადენისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობასთან სანტექნიკოსის პოზიციაზე.

  • სამშენებლო-სარემონტო კომპანიები;
  • სამრეწველო კომპანიები;
  • ინდივიდუალური მშენებლობებისა და მუნიციპალური სისტემების მომსახურება;
  • თვითდასაქმება;

პროგრამის შესახებ

ჩარჩო დოკუმენტის სახელწოდება: წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაციაში / Basic Vocational Qualification in Plumbing.
დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება
პროგრამის მიზანია კვალიფიციური კადრების მომზადება. კურსდამთავრებულმა შეძლოს წყლის მილსადენების შენება, კომპონენტების მონტაჟი და საკანალიზაციო ქსელზე საექსკავაციო, შეკეთებითი და სამუშაოების ჩატარება უსაფრთხოების წესების დაცვითა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებით.

სწავლის შედეგები

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
1. წაიკითხოს სამშენებლო ნახაზები
2. შეადგინოს სამშენებლო-სანტექნიკური სქემები
3. მოაწყოს დასახლებული ადგილებისა და შენობების გარე წყალმომარაგების ქსელები
4. მოაწყოს წყალარინების გარექსელებისა და სანიაღვრე სისტემა
5. განახორციელოს შიდა წყალსადენი სისტემების მონტაჟი
6. განახორციელოს შიდა წყალარინება
7. განახორციელოს თბომომარაგება
8. განახორციელოს ჰელიოსისტემის მოწყობა.

სტრუქტურა და მოდულები

საბაზო პროფესიულ კვალიფიკაციას აქვს ზოგადი 6 მოდული ჯამური 16 კრედიტის რაოდენობით, საერთო პროფესიული 2 მოდული ჯამური 6 კრედიტის ოდენობით, 13 პროფესიულ მოდულს ჯამური 57 კრედიტის რაოდენობით. სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაციაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის პირმა უნდა დააგროვოს 79 კრედიტი. პროგრამის ხანგრძლივობაა 52 კვირა.
გახსოვდეს, სწავლა სინათლეა!
კარგად გვესმის, რომ პროგრამის შესახებ უამრავი კითხვა შეიძლება გქონდეს. შეავსე ჩვენი მარტივი ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა, ჩვენ უმოკლეს დროში დაგიკავშირდებით და ამომწურავად ვუპასუხებთ ნებისმიერ კითხვას.

Login

Reset Your Password